Hội Thánh Thiên Kỳ

Lãnh không,
Cho không

Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.
—Mat-thi-ơ 10:8

Dâng hiến

Lý do dâng hiến?

Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời. Chúa Jêsus (Giăng 3:16)

Tin lành của Chúa Jêsus dựa trên nền tảng của sự ban cho. Sự nhận biết Chúa khởi đầu và kết thúc với sự hy sinh. Đức Chúa Trời vì yêu nên đã ban cho chúng ta Con của Ngài. Chúa Jêsus yêu chúng ta nên đã chết thế cho nhân loại. Người cơ đốc đã nhận lãnh từ nơi Chúa, chúng ta có trách nhiệm không những để hiến dâng cho Chúa nhưng phải hy sinh cho nhau. Đặc tính của người tin Chúa là tấm lòng rộng lượng.

Dâng hiến trực tiếp

Ngân phiếu

Mẫu ngân phiếu Ngân phiếu địa chỉ:
ANC
1715 E Calaveras Blvd.
Milpitas, CA 95035