Hội Thánh Thiên Kỳ

Hội Thánh
Thiên Kỳ

Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến.
— Giăng 17:3

Dâng hiến

Awana khởi đầu 2 Tháng 10

Trường Awana khởi đầu lại cho khóa học 2021-2022.

Mời các phụ huynh chuẩn bị các em bài vở để quay lại nhóm. Nếu quý vị muốn cho con ghi danh để học xin liên lạc với chúng tôi tại hello@thienky.com.

link Trang Awana

Tổ chức hội thánh

Chúng tôi nhóm họp dưới thẩm quyền của Chúa Jêsus đề thờ phượng Đấng Cứu Thế.

Trách nhiệm của Hội Thánh là học để nhận biết Chúa và bày tỏ sự huyền nhiệm của tin lành qua sự giảng dạy. Đức Thánh Linh bày tỏ Chúa Jêsus khi Hội Thánh tìm kiếm Chúa trong Kinh Thánh và qua các giáo lý truyền đạt từ sứ đồ để biết cách thờ phượng Chúa.

Hội Thánh bày tỏ tình yêu qua sự phục vụ và hy sinh trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.Sứ mệnh của Chúa Jêsus trao cho Hội Thánh là rao giảng Tin Lành và môn đồ hóa mọi người dạy cách yêu mến Chúa và người từ gia đình, đến cộng đồng, rồi khắp trái đất.

Thông tin Covid-19

Chúng tôi đã trở lại thờ phượng trong nhà thờ. Mỗi trưa Chủ Nhật hội thánh vẫn tiếp tục truyền hình trực tiếp. Mời quý vị tham gia vào buổi thờ phượng tại hội thánh hoặc trực tuyến lúc 12 giờ trưa mỗi Chủ Nhật.

Cập nhật tháng 9 ngày 22, 2021