Hội Thánh Thiên Kỳ

Hội Thánh
Thiên Kỳ

Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến.
— Giăng 17:3

Thờ phượng

Chúng tôi nhóm họp dưới thẩm quyền của Chúa Jêsus đề thờ phượng Đấng Cứu Thế.

Trách nhiệm của Hội Thánh là học để nhận biết Chúa và bày tỏ sự huyền nhiệm của tin lành qua sự giảng dạy. Đức Thánh Linh bày tỏ Chúa Jêsus khi Hội Thánh tìm kiếm Chúa trong Kinh Thánh và qua các giáo lý truyền đạt từ sứ đồ để biết cách thờ phượng Chúa.

Hội Thánh bày tỏ tình yêu qua sự phục vụ và hy sinh trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sứ mệnh của Chúa Jêsus trao cho Hội Thánh là rao giảng Tin Lành và môn đồ hóa mọi người dạy cách yêu mến Chúa và người từ gia đình, đến cộng đồng, rồi khắp trái đất.

Thông tin COVID-19

Chúng tôi không nhóm lại tại nhà thở trong lúc này. Mời quý vị tham gia vào buổi thờ phượng trực tuyến lúc 12 giờ trưa mỗi Chủ Nhật.

Cập nhật tháng 8 ngày 17, 2020