Hội Thánh Thiên Kỳ
2020-09-20 Ác tính (Phạm Nam Minh)

Ác tính

Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.
—Ma-thi-ơ 16:23

Xem bài giảng mới nhất
 • Không còn Tin Lành khác
  2020-09-13

  Phạm Khôi Nguyên

  Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên-sứ trên trời, truyền cho anh em một tin-lành nào khác với Tin-lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!
  —Ga-la-ti 1.8

 • Hiểu biết Chúa Jêsus
  2020-09-06

  Phạm Khôi Nguyên

  Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhơn, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ.
  —Ê-phê-sô 4.13

 • Học Chúa Jêsus
  2020-08-30

  Phạm Khôi Nguyên

  Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ.
  —Ma-thi-ơ 11.29

 • Đến với Chúa Jêsus
  2020-08-23

  Phạm Khôi Nguyên

  Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!
  —Giăng 5:40

 • Cứng lòng
  2020-08-16

  Phạm Đức Long

  Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô.
  —Xuất Ê-díp-tô Ký 7:3

 • Đau
  2020-08-09

  Phạm Nam Minh

  Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương-xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.
  —Lu-ca 10:37